Bài 03: Bạn là người nước nào?

Ngày đăng: 10/05/2024 11:32 AM

B VIDEO ĐƯỢC GHI DỰA TRÊN GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ K.O CA TING TRUNG KIM OANH

1.

  Bài đọc từ vựng mới bảng 1 + 2

Bài giảng từ vựng Tiếng Trung mới - bảng từ 1

Bài giảng từ vựng Tiếng Trung mới - bảng từ 2

2.

Bài giảng ngữ pháp Tiếng Trung: Bài 2

 

3.

对话 01

Bài nghe hội thoại 1

Bài thực hành đóng vai: hội thoại 1

对话 02

Bài nghe hội thoại 2

 

Bài thực hành đóng vai: hội thoại 2

 

4. 补充生

Bài giảng bảng từ vựng bổ sung

 

5. 反义词

ĐANG CP NHT ...

6. 同义词

ĐANG CP NHT ...

7. 课文可用的句

Hãy đọc thật to các mẫu câu bên dưới và tự trả lời thật to , đồng thời ghi phiên âm của chúng ra nhé!

Bài đọc mẫu câu thường dùng

Gửi nhận xét của bạn