Bài 04: Bạn tên là gì ?

Ngày đăng: 10/05/2024 11:43 AM

B VIDEO ĐƯỢC GHI DỰA TRÊN GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ K.O CA TING TRUNG KIM OANH

1.

LUYỆN NGHE TỪ MỚI TIẾNG TRUNG

Bài giảng Từ vựng Tiếng Trung - bảng từ vựng 1(BTV 1)

Bài giảng Từ vựng Tiếng Trung - bảng từ vựng 2,3(BTV 2,3)

2.

Bài giảng ngữ pháp bài 4

3.

对话 01

Bài nghe hội thoại 1

 

Phần thực hành đóng vai hội thoại 1

对话 02

Bài nghe hội thoại 2

Phần thực hành đóng vai hội thoại 2

4. 补充生词 / 5. 反义词表/6. 同义词

Bài giảng bảng từ bổ sung/ trái nghĩa / đồng nghĩa

 

7. 课文可用的句

Hãy đọc thật to các mẫu câu bên dưới và tự trả lời thật to , đồng thời ghi phiên âm của chúng ra nhé

Phần Nghe mẫu câu thường dùng

Gửi nhận xét của bạn