Bài 05: Đây là Điện Thoại của ai?​

Ngày đăng: 11/05/2024 09:06 AM

B VIDEO ĐƯỢC GHI DỰA TRÊN GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ K.O CA TING TRUNG KIM OANH

 

1.

 

Bài giảng từ mới: BTV1

 

Bài giảng từ mới: BTV2

 

Bài giảng từ mới: BTV3

 

2.

Video bài giảng ngữ pháp bài 5

3.

对话 01

 

对话 02

 

对话 03

4. 补充生词/ 5. 反义词表/ 6. 同义词

Bài giảng bảng từ bổ sung - trái nghĩa - đồng nghĩa

 

7. 课文可用的句

Hãy đọc thật to các mẫu câu bên dưới và tự trả lời thật to , đồng thời ghi phiên âm của chúng ra nhé

Gửi nhận xét của bạn