Bài 06: Bạn thích xem phim Trung Quốc hay là phim Mỹ ?​

Ngày đăng: 13/05/2024 09:23 AM

B VIDEO ĐƯỢC GHI DỰA TRÊN GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ K.O CA TING TRUNG KIM OANH

1.

Bài đọc từ mới bảng từ vựng 1 và 2

 

Bài giảng từ mới - bảng từ vựng 1(BTV1)

Bài giảng từ mới - bảng từ vựng 2(BTV2)

 

2.

Bài giảng ngữ pháp Tiếng Trung bài 6

 

3.

对话 01

Hội thoại 1

 

Thực hành hội thoại 1

对话 02

Hội thoại 2

Thực hành hội thoại 2

对话 03

Hội thoại 3

 

Thực hành hội thoại 3

4. 补充生词/ 5. 反义词表/ 6. 同义词

Bài giảng bảng từ bổ sung - trái nghĩa - đồng nghĩa

7. 课文可用的句

Hãy đọc thật to các mẫu câu bên dưới và tự trả lời thật to , đồng thời ghi phiên âm của chúng ra nhé

Bài đọc mẫu câu thường dùng

Gửi nhận xét của bạn