Bài 07: Bạn đi đâu?​

Ngày đăng: 13/05/2024 09:51 AM

B VIDEO ĐƯỢC GHI DỰA TRÊN GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ K.O CA TING TRUNG KIM OANH

1.

Bài đọc từ mới: bảng từ 1 - 2 - 3

Bài giảng bảng từ vựng mới: bảng từ 1

 

Bài giảng bảng từ vựng mới: bảng từ 2

 

Bài giảng bảng từ vựng mới: bảng từ 3

 

2.

Bài giảng ngữ pháp bài 7

3.

对话 01

Video bài hội thoại 1

 

Phần thực hành đóng vai hội thoại 1

对话 02

Video bài hội thoại 2

 

Phần thực hành đóng vai hội thoại 2

对话 03

Video bài hội thoại 3

 

Phần thực hành đóng vai hội thoại 3

4. 补充生词/ 5. 反义词表/ 6. 同义词

Bài giảng bảng từ bổ sung - trái nghĩa - đồng nghĩa

 

7. 课文可用的句

Hãy đọc thật to các mẫu câu bên dưới và tự trả lời thật to , đồng thời ghi phiên âm của chúng ra nhé

Các mẫu câu thường dùng

Gửi nhận xét của bạn