Bài 08: Bạn đi làm chưa? ​

Ngày đăng: 14/05/2024 11:06 AM

B VIDEO ĐƯỢC GHI DỰA TRÊN GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ K.O CA TING TRUNG KIM OANH

 

1.

Bài đọc bảng từ vựng Tiếng Trung 1 + 2

 

 

Bài giảng bảng từ mới: BTV 1

 

Bài giảng bảng từ mới: BTV 2

 

 

2.

Bài giảng ngữ pháp bài 8

3.

对话 01

Hội thoại 1

 

 

Thực hành đóng vai nhân vật: Hội thoại 1

对话 02

 

Hội thoại 2

 

Thực hành đóng vai nhân vật: Hội thoại 2

 

 

4. 补充生词/ 5. 反义词表/ 6. 同义词

Bài giảng bngr từ bổ sung/ trái nghĩa / đồng nghĩa

 

7. 课文可用的句

Hãy đọc thật to các mẫu câu bên dưới và tự trả lời thật to , đồng thời ghi phiên âm của chúng ra nhé

Mẫu câu thường dùng

Gửi nhận xét của bạn