Bài 09: Bây giờ mấy giờ rồi?

Ngày đăng: 14/05/2024 04:58 PM

1.

ĐANG CP NHT THÊM ...

2.

ĐANG CP NHT ...

3.

对话 01

 

对话 02

 

对话 03

 

4. 补充生

ĐANG CP NHT ...

5. 反义词

ĐANG CP NHT ...

6. 同义词

ĐANG CP NHT ...

7. 课文可用的句

Hãy đọc thật to các mẫu câu bên dưới và tự trả lời thật to , đồng thời ghi phiên âm của chúng ra nhé

Gửi nhận xét của bạn