Bài 10: Ngày mai mấy giờ bạn đi làm?

Ngày đăng: 15/05/2024 09:05 AM

1.

Bài đọc bảng từ mới Tiếng Trung: bảng 1+ 2 + 3

ĐANG CP NHT THÊM ...

2.

ĐANG CP NHT ...

3.

对话 01

Phần nghe hội thoại 1

Thực hành đóng vai hội thoại 1

对话 02

Bài nghe hội thoại 2

Phần thực hành đoạn hội thoại 2

对话 03

Bài nghe hội thoại 3

Phần thực hành đóng vai hội thoại 3

4. 补充生

ĐANG CP NHT ...

5. 反义词

ĐANG CP NHT ...

6. 同义词

ĐANG CP NHT ...

7. 课文可用的句

Hãy đọc thật to các mẫu câu bên dưới và tự trả lời thật to , đồng thời ghi phiên âm của chúng ra nhé

Phần nghe mẫu câu Tiếng Trung thông dụng

Gửi nhận xét của bạn