Bài 11: Bạn có mấy cuốn từ điển?

Ngày đăng: 16/05/2024 09:36 AM

B VIDEO ĐƯỢC GHI DỰA TRÊN GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ K.O CA TING TRUNG KIM OANH

 

1.

Bài đọc bảng từ mới : BTV1 + BTV2

ĐANG CP NHT THÊM BÀI GIẢNG TỪ MỚI...

2.

ĐANG CP NHT ...

3.

对话 01

Video hội thoại 1

 

Phần thực hành: hội thoại 1

对话 02

Video hội thoại 2

 

Phần thực hành: hội thoại 2

 

4. 补充生

ĐANG CP NHT ...

5. 反义词

ĐANG CP NHT ...

6. 同义词

ĐANG CP NHT ...

7. 课文可用的句

Hãy đọc thật to các mẫu câu bên dưới và tự trả lời thật to , đồng thời ghi phiên âm của chúng ra nhé

Bài đọc mẫu câu có sẳn thường dùng

Gửi nhận xét của bạn