Bài 12: Nhà bạn có mấy người?

Ngày đăng: 17/05/2024 09:26 AM

B VIDEO ĐƯỢC GHI DỰA TRÊN GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ K.O CA TING TRUNG KIM OANH

 

 

1.

Bài đọc bảng từ vựng mới

 

Bài giảng từ mới: BTV1

 

 

Bài giảng từ mới: BTV2

 

Bài giảng từ mới: BTV3

 

 

Bài giảng từ mới: BTV4

2.

 

Bài giảng ngữ pháp bài 12

 

 

3.

对话 01

Video bài hội thoại 1

 

Phần thực hành đóng vai: hội thoại 1

 

 

对话 02

Video bài hội thoại 2

 

Phần thực hành đóng vai: hội thoại 2

对话 03

Video bài hội thoại 3

 

Phần thực hành đóng vai: hội thoại 3

4. 补充生词/ 5. 反义词表/ 6. 同义词

 

 

7. 课文可用的句

Hãy đọc thật to các mẫu câu bên dưới và tự trả lời thật to , đồng thời ghi phiên âm của chúng ra nhé

Bài đọc mẫu câu thường dùng trong giao tiếp

Gửi nhận xét của bạn