Bài 13: Nhà bạn ở gần đây hả?

Ngày đăng: 19/05/2024 10:16 AM

B VIDEO ĐƯỢC GHI DỰA TRÊN GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ K.O CA TING TRUNG KIM OANH

 

 

1.

Bài đọc bảng từ mới: BTV1 + 2

 

Bài giảng bảng từ mới - BTV 2

 

 

Bài giảng bảng từ mới - BTV 2

 

2.

 

Bài giảng ngữ pháp bài số 13

 

 

3.

对话 01

Phần nghe hội thoại 1

 

 

Bài thực hành đóng vai hội thoại 1

 

4. 补充生词/ 5. 反义词表/ 6. 同义词

 

Bài giảng bảng từ bổ sung - trái nghĩa - đồng nghĩa

 

 

 

7. 课文可用的句

Hãy đọc thật to các mẫu câu bên dưới và tự trả lời thật to , đồng thời ghi phiên âm của chúng ra nhé

Các mẫu câu thường dùng

Gửi nhận xét của bạn