Bài 14: Bạn sống ở đâu?

Ngày đăng: 20/05/2024 02:08 PM

B VIDEO ĐƯỢC GHI DỰA TRÊN GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ K.O CA TING TRUNG KIM OANH

 

 

1.

Bài đọc từ mới

 

Bài giảng từ mới - BTV 1

 

Bài giảng từ mới - BTV 2

2.

 

Bài giảng ngữ pháp bài 14

3.

对话 01

Phần Nghe hội thoại 1

 

 

Phần thực hành đóng vai: Hội thoại 1

4. 补充生词/ 5. 反义词表/ 6. 同义词

Bài giảng bảng từ vựng bổ sung - trái nghĩa - đồng nghĩa

 

7. 课文可用的句

Hãy đọc thật to các mẫu câu bên dưới và tự trả lời thật to , đồng thời ghi phiên âm của chúng ra nhé

Mẫu câu thường dùng

Gửi nhận xét của bạn