Bài 23: Khi nào bạn về vậy?

Ngày đăng: 26/05/2024 10:36 AM

B VIDEO ĐƯỢC GHI DỰA TRÊN GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ K.O CA TING TRUNG KIM OANH

 

1.

Phần đọc bảng từ mới: BTV 1- 

ĐANG CP NHT THÊM ...

Bài giảng từ mới ...

2.

ĐANG CP NHT ...

3.

对话 01

 

Hội thoại 1

 

Phần thực hành Hội thoại 1

 

 

对话 02

Hội thoại 2

 

Phần thực hành Hội thoại 2

 

 

对话 03

Hội thoại 3

 

Phần thực hành Hội thoại 3

 

 

4. 补充生/ 5. 反义词/ 6. 同义词

Bài giảng từ bổ sung - trái nghĩa - đồng nghĩa

ĐANG CP NHT ...

 

7. 课文可用的句

Hãy đọc thật to các mẫu câu bên dưới và tự trả lời thật to , đồng thời ghi phiên âm của chúng ra nhé

 

Gửi nhận xét của bạn