Bài 29: Tôi làm xong hết rồi​

Ngày đăng: 21/06/2024 10:49 AM

B VIDEO ĐƯỢC GHI DỰA TRÊN GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ K.O CA TING TRUNG KIM OANH

1.

ĐANG CP NHT THÊM ...

ĐANG CP NHT THÊM ...

2.

ĐANG CP NHT ...

3.

对话 01

 

Hi thoi 1

 

Phn thc hành Hi thoi 1

 

对话 02

Hi thoi 2

 

Phn thc hành Hi thoi 2

 

对话 03

 

Hi thoi 3

 

Phn thc hành Hi thoi 3

 

 

4. 补充生/ 5. 反义词/ 6. 同义词

Bài ging t b sung - trái nghĩa - đồng nghĩa...

ĐANG CP NHT ...

7. 课文可用的句

Hãy đọc thật to các mẫu câu bên dưới và tự trả lời thật to , đồng thời ghi phiên âm của chúng ra nhé

 

Gửi nhận xét của bạn