Vận mẫu - thanh điệu - thanh mẫu trong Tiếng Trung

Ngày đăng: 26/05/2024 04:13 PM

B VIDEO ĐƯỢC GHI DỰA TRÊN GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ K.O CA TING TRUNG KIM OANH

 

1. Vận mẫu trong Tiếng Trung

Bài giảng về vận mẫu trong Tiếng Trung

2. Thanh điệu trong Tiếng Trung

 

Bài giảng về thanh điệu trong Tiếng Trung

3. Thanh mẫu trong Tiếng Trung

Bài giảng về thanh mẫu trong Tiếng Trung - Phần 1

 

Bài giảng về thanh mẫu trong Tiếng Trung - Phần 2

Gửi nhận xét của bạn